Aufruf-Statistik für knopfdruck.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2016
Erstellt am 01-Mar-2016 08:58 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2016
Summe Anfragen 54277
Summe Dateien 43852
Summe Seiten 18308
Summe Besuche 3036
Summe kb 981950
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1404
Summe unterschiedlicher URLs 1254
Summe unterschiedlicher Verweise 164
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 285
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 77 976
Anfragen pro Tag 1871 3099
Dateien pro Tag 1512 2560
Seiten pro Tag 631 1262
Besuche pro Tag 104 212
kb pro Tag 33860 64043
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 43852
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1079
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 99
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 896
Code 304 - Seite nicht geändert 1502
Code 403 - Antwort verweigert 4
Code 404 - Seite nicht gefunden! 6842
Code 405 - Methode nicht erlaubt 3

Tages-Statistik im Monat Februar 2016

Tages-Statistik im Monat Februar 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2275 4.19% 2033 4.64% 535 2.92% 100 3.29% 99 7.05% 40256 4.10%
2 2837 5.23% 2134 4.87% 803 4.39% 98 3.23% 107 7.62% 27875 2.84%
3 3099 5.71% 2560 5.84% 936 5.11% 104 3.43% 113 8.05% 46200 4.70%
4 1924 3.54% 1745 3.98% 429 2.34% 89 2.93% 99 7.05% 27655 2.82%
5 1329 2.45% 1202 2.74% 275 1.50% 81 2.67% 88 6.27% 28005 2.85%
6 700 1.29% 632 1.44% 259 1.41% 156 5.14% 130 9.26% 15451 1.57%
7 1302 2.40% 895 2.04% 544 2.97% 78 2.57% 51 3.63% 35311 3.60%
8 2072 3.82% 1654 3.77% 625 3.41% 92 3.03% 84 5.98% 31648 3.22%
9 2059 3.79% 1549 3.53% 608 3.32% 93 3.06% 75 5.34% 60553 6.17%
10 1536 2.83% 1420 3.24% 446 2.44% 106 3.49% 99 7.05% 35531 3.62%
11 1649 3.04% 1415 3.23% 394 2.15% 88 2.90% 79 5.63% 27893 2.84%
12 2837 5.23% 2264 5.16% 935 5.11% 103 3.39% 81 5.77% 43093 4.39%
13 1773 3.27% 1324 3.02% 805 4.40% 191 6.29% 128 9.12% 26794 2.73%
14 1155 2.13% 999 2.28% 375 2.05% 103 3.39% 69 4.91% 17804 1.81%
15 2295 4.23% 2127 4.85% 1249 6.82% 68 2.24% 64 4.56% 62271 6.34%
16 1842 3.39% 1450 3.31% 625 3.41% 74 2.44% 53 3.77% 22106 2.25%
17 1770 3.26% 1331 3.04% 547 2.99% 76 2.50% 59 4.20% 19550 1.99%
18 1845 3.40% 1565 3.57% 444 2.43% 89 2.93% 94 6.70% 25106 2.56%
19 2666 4.91% 2066 4.71% 1262 6.89% 76 2.50% 114 8.12% 43163 4.40%
20 1550 2.86% 1181 2.69% 582 3.18% 173 5.70% 171 12.18% 29833 3.04%
21 1616 2.98% 1187 2.71% 543 2.97% 66 2.17% 69 4.91% 18486 1.88%
22 1488 2.74% 1168 2.66% 411 2.24% 87 2.87% 86 6.13% 29691 3.02%
23 1242 2.29% 1025 2.34% 319 1.74% 81 2.67% 84 5.98% 18351 1.87%
24 1976 3.64% 1754 4.00% 471 2.57% 123 4.05% 86 6.13% 62177 6.33%
25 2138 3.94% 1458 3.32% 716 3.91% 101 3.33% 71 5.06% 64043 6.52%
26 2647 4.88% 2106 4.80% 938 5.12% 97 3.19% 75 5.34% 37139 3.78%
27 1223 2.25% 944 2.15% 648 3.54% 212 6.98% 128 9.12% 18457 1.88%
28 1396 2.57% 1008 2.30% 478 2.61% 165 5.43% 111 7.91% 35990 3.67%
29 2036 3.75% 1656 3.78% 1106 6.04% 96 3.16% 92 6.55% 31517 3.21%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2016

Stunden-Statistik im Monat Februar 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 35 1039 1.91% 26 770 1.76% 15 449 2.45% 349 10128 1.03%
1 75 2192 4.04% 61 1776 4.05% 53 1553 8.48% 1761 51063 5.20%
2 29 849 1.56% 18 548 1.25% 16 471 2.57% 413 11969 1.22%
3 33 963 1.77% 20 601 1.37% 18 533 2.91% 636 18455 1.88%
4 46 1353 2.49% 34 998 2.28% 32 955 5.22% 794 23028 2.35%
5 40 1165 2.15% 28 826 1.88% 16 482 2.63% 598 17353 1.77%
6 50 1464 2.70% 37 1097 2.50% 18 539 2.94% 1417 41096 4.19%
7 61 1783 3.29% 46 1354 3.09% 17 508 2.77% 641 18587 1.89%
8 71 2081 3.83% 57 1663 3.79% 21 626 3.42% 972 28186 2.87%
9 125 3626 6.68% 108 3157 7.20% 31 914 4.99% 1672 48499 4.94%
10 87 2539 4.68% 65 1896 4.32% 18 532 2.91% 1289 37383 3.81%
11 116 3387 6.24% 101 2938 6.70% 32 954 5.21% 1761 51081 5.20%
12 78 2283 4.21% 59 1739 3.97% 22 641 3.50% 1670 48444 4.93%
13 134 3902 7.19% 111 3219 7.34% 37 1086 5.93% 2717 78784 8.02%
14 120 3484 6.42% 94 2746 6.26% 45 1310 7.16% 2593 75185 7.66%
15 104 3020 5.56% 83 2421 5.52% 30 873 4.77% 2630 76261 7.77%
16 99 2886 5.32% 81 2376 5.42% 26 775 4.23% 1495 43364 4.42%
17 79 2304 4.24% 69 2010 4.58% 26 762 4.16% 1246 36120 3.68%
18 81 2353 4.34% 68 1972 4.50% 30 871 4.76% 1635 47407 4.83%
19 83 2409 4.44% 71 2066 4.71% 20 591 3.23% 1499 43469 4.43%
20 80 2321 4.28% 66 1933 4.41% 24 701 3.83% 1906 55287 5.63%
21 91 2658 4.90% 78 2274 5.19% 25 737 4.03% 1246 36141 3.68%
22 66 1932 3.56% 54 1571 3.58% 19 576 3.15% 1806 52365 5.33%
23 78 2284 4.21% 65 1901 4.34% 29 869 4.75% 1114 32293 3.29%

Top 30 von 1254 URLs
# Anfragen kb URL
1 5369 9.89% 56581 5.76% /shop/
2 2972 5.48% 36471 3.71% /shop/product_info.php
3 1179 2.17% 14219 1.45% /shop/shop_content.php
4 1000 1.84% 374590 38.15% /files/Messbericht-Hochschule-Luzern.pdf
5 950 1.75% 42617 4.34% /shop/gm_javascript.js.php
6 848 1.56% 16709 1.70% /
7 790 1.46% 1211 0.12% /res/x5settings.js
8 768 1.41% 11024 1.12% /res/l10n.js
9 630 1.16% 142 0.01% /shop/request_port.php
10 577 1.06% 4346 0.44% /shop/login.php
11 491 0.90% 38807 3.95% /res/jquery.js
12 485 0.89% 24453 2.49% /res/x5cartengine.js
13 485 0.89% 57692 5.88% /res/x5engine.js
14 468 0.86% 4939 0.50% /style/menu.css
15 464 0.85% 445 0.05% /style/template.css
16 461 0.85% 111 0.01% /style/print.css
17 460 0.85% 502 0.05% /style/reset.css
18 457 0.84% 4829 0.49% /style/style.css
19 434 0.80% 10644 1.08% /res/swfobject.js
20 353 0.65% 3242 0.33% /shop/templates/EyeCandy/gm_dynamic.css.php
21 293 0.54% 5646 0.58% /led-leuchtmittel.html
22 282 0.52% 74 0.01% /menu/
23 227 0.42% 6 0.00% /shop/gm_ajax.php
24 224 0.41% 3095 0.32% /pcss/
25 216 0.40% 1103 0.11% /shop/display_vvcodes.php
26 209 0.39% 2070 0.21% /shop/password_double_opt.php
27 198 0.36% 1946 0.20% /pcss/led-leuchtmittel.css
28 195 0.36% 1967 0.20% /shop/wish_list.php
29 172 0.32% 4 0.00% /shop/gm_counter_set_screen.php
30 171 0.32% 93 0.01% /shop/gm/javascript/GMCounter.js

Top 10 von 1254 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1000 1.84% 374590 38.15% /files/Messbericht-Hochschule-Luzern.pdf
2 485 0.89% 57692 5.88% /res/x5engine.js
3 5369 9.89% 56581 5.76% /shop/
4 950 1.75% 42617 4.34% /shop/gm_javascript.js.php
5 491 0.90% 38807 3.95% /res/jquery.js
6 2972 5.48% 36471 3.71% /shop/product_info.php
7 485 0.89% 24453 2.49% /res/x5cartengine.js
8 19 0.04% 19065 1.94% /files/cert_company_1388.pdf
9 848 1.56% 16709 1.70% /
10 1179 2.17% 14219 1.45% /shop/shop_content.php

Top 10 von 57 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5369 9.89% 698 23.49% /shop/
2 2972 5.48% 610 20.53% /shop/product_info.php
3 848 1.56% 608 20.46% /
4 293 0.54% 218 7.34% /led-leuchtmittel.html
5 1179 2.17% 85 2.86% /shop/shop_content.php
6 950 1.75% 51 1.72% /shop/gm_javascript.js.php
7 224 0.41% 47 1.58% /pcss/
8 135 0.25% 46 1.55% /umwelt.html
9 353 0.65% 40 1.35% /shop/templates/EyeCandy/gm_dynamic.css.php
10 84 0.15% 26 0.88% /drucker-kopierer.html

Top 10 von 63 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5369 9.89% 671 22.44% /shop/
2 2972 5.48% 631 21.10% /shop/product_info.php
3 848 1.56% 410 13.71% /
4 282 0.52% 127 4.25% /menu/
5 224 0.41% 122 4.08% /pcss/
6 950 1.75% 81 2.71% /shop/gm_javascript.js.php
7 1179 2.17% 81 2.71% /shop/shop_content.php
8 293 0.54% 79 2.64% /led-leuchtmittel.html
9 577 1.06% 54 1.81% /shop/login.php
10 172 0.32% 53 1.77% /shop/gm_counter_set_screen.php

Top 30 von 1404 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6345 11.69% 3177 7.24% 22022 2.24% 130 4.28% 62.138.0.25
2 5072 9.34% 2542 5.80% 18501 1.88% 196 6.46% malta1844.startdedicated.de
3 984 1.81% 933 2.13% 32050 3.26% 1 0.03% crawl14.lp.007ac9.net
4 832 1.53% 382 0.87% 2638 0.27% 1 0.03% static.211.83.9.5.clients.your-server.de
5 604 1.11% 543 1.24% 9627 0.98% 1 0.03% aproxy.zhaw.ch
6 564 1.04% 526 1.20% 17288 1.76% 1 0.03% crawl12.lp.007ac9.net
7 492 0.91% 457 1.04% 6815 0.69% 110 3.62% crawl-66-249-64-201.googlebot.com
8 471 0.87% 460 1.05% 5873 0.60% 8 0.26% 186.18.dyn.adsl.as8758.net
9 415 0.76% 385 0.88% 8912 0.91% 123 4.05% crawl-66-249-64-206.googlebot.com
10 412 0.76% 401 0.91% 5510 0.56% 2 0.07% pub158181119170.dh-hfc.datazug.ch
11 405 0.75% 325 0.74% 4851 0.49% 1 0.03% 44-214.192-178.cust.bluewin.ch
12 404 0.74% 385 0.88% 5384 0.55% 1 0.03% 80-219-46-61.dclient.hispeed.ch
13 404 0.74% 395 0.90% 4945 0.50% 7 0.23% gw.ptr-80-238-200-164.customer.ch.netstream.com
14 375 0.69% 371 0.85% 9619 0.98% 2 0.07% host98.conextrade.com
15 360 0.66% 262 0.60% 3558 0.36% 3 0.10% 163-050.adsl-static.ch.inter.net
16 353 0.65% 252 0.57% 3302 0.34% 4 0.13% 70.200.200.213.static.wline.lns.sme.cust.swisscom.ch
17 335 0.62% 329 0.75% 31974 3.26% 1 0.03% 217-162-206-59.dclient.hispeed.ch
18 327 0.60% 320 0.73% 3873 0.39% 5 0.16% 77-56-238-83.dclient.hispeed.ch
19 300 0.55% 235 0.54% 3132 0.32% 1 0.03% 3.164.14.46.static.wline.lns.sme.cust.swisscom.ch
20 300 0.55% 272 0.62% 3234 0.33% 128 4.22% crawl-66-249-64-211.googlebot.com
21 284 0.52% 259 0.59% 8102 0.83% 1 0.03% 2-155.61-188.cust.bluewin.ch
22 272 0.50% 222 0.51% 2770 0.28% 1 0.03% 206-158.194-178.cust.bluewin.ch
23 268 0.49% 259 0.59% 3446 0.35% 3 0.10% zux221-059-133.adsl.green.ch
24 265 0.49% 256 0.58% 3256 0.33% 3 0.10% cust.static.84-253-51-59.cybernet.ch
25 260 0.48% 244 0.56% 3080 0.31% 1 0.03% virtual-go.swisslife.ch
26 256 0.47% 197 0.45% 3113 0.32% 4 0.13% 46-71.199-178.cust.bluewin.ch
27 249 0.46% 211 0.48% 2871 0.29% 2 0.07% 125-206.1-85.cust.bluewin.ch
28 241 0.44% 236 0.54% 2938 0.30% 1 0.03% 46-127-250-207.dynamic.hispeed.ch
29 233 0.43% 222 0.51% 2595 0.26% 2 0.07% 1-119.61-188.cust.bluewin.ch
30 232 0.43% 230 0.52% 645 0.07% 1 0.03% ec2-54-226-202-146.compute-1.amazonaws.com

Top 10 von 1404 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 60 0.11% 31 0.07% 33090 3.37% 9 0.30% spider-141-8-184-2.yandex.com
2 984 1.81% 933 2.13% 32050 3.26% 1 0.03% crawl14.lp.007ac9.net
3 335 0.62% 329 0.75% 31974 3.26% 1 0.03% 217-162-206-59.dclient.hispeed.ch
4 55 0.10% 53 0.12% 31557 3.21% 1 0.03% 84-74-224-119.dclient.hispeed.ch
5 52 0.10% 50 0.11% 24654 2.51% 1 0.03% 233.183.202.62.cust.bluewin.ch
6 6345 11.69% 3177 7.24% 22022 2.24% 130 4.28% 62.138.0.25
7 5072 9.34% 2542 5.80% 18501 1.88% 196 6.46% malta1844.startdedicated.de
8 564 1.04% 526 1.20% 17288 1.76% 1 0.03% crawl12.lp.007ac9.net
9 154 0.28% 145 0.33% 13491 1.37% 31 1.02% 195.141.126.4
10 163 0.30% 161 0.37% 10130 1.03% 1 0.03% 7-178.106-92.cust.bluewin.ch

Top 30 von 164 Verweise
# Anfragen Verweise
1 23195 42.73% - (Direct Request)
2 166 0.31% https://www.google.ch/
3 124 0.23% https://www.google.ch
4 91 0.17% http://www.google.ch/url
5 19 0.04% http://images.google.de/imgres
6 15 0.03% https://www.google.de/
7 12 0.02% https://www.bing.com/
8 10 0.02% http://www.bing.com/images/search
9 9 0.02% http://burger-imperia.com/
10 9 0.02% http://www.sumaja.de/
11 8 0.01% http://www.google.de/url
12 8 0.01% https://www.google.com/
13 7 0.01% https://www.google.at
14 7 0.01% https://www.google.hu/
15 6 0.01% http://www.bing.com/search
16 6 0.01% http://www.google.ch/search
17 5 0.01% http://r.search.yahoo.com/_ylt
18 5 0.01% http://tel.search.ch/ebikon/dorfstrasse-23/knopfdruck-gmbh
19 4 0.01% https://www.google.at/
20 4 0.01% https://www.google.hu
21 3 0.01% http://www.bigfinder.de/
22 3 0.01% http://www.bing.com
23 3 0.01% http://www.suche.ch/info/copy-shop/
24 3 0.01% https://duckduckgo.com
25 2 0.00% http://hundejo.com/
26 2 0.00% http://images.google.fr/imgres
27 2 0.00% http://whois.domaintools.com/knopfdruck.ch
28 2 0.00% http://www.ask.com/web
29 2 0.00% http://www.knopfdruck.ch
30 2 0.00% https://www.bing.com

Top 7 von 7 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 25.00% knopfdruck
2 3 25.00% lcc leuchtmittel
3 2 16.67% lcc light
4 1 8.33% deckenlampe tageslicht
5 1 8.33% knopfdruck ebikon
6 1 8.33% lcc
7 1 8.33% umweltschutz

Top 15 von 285 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11417 21.03% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanne
2 3728 6.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) lik
3 2022 3.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
4 1660 3.06% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/60
5 1579 2.91% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
6 1239 2.28% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 1103 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
8 985 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 983 1.81% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like
10 973 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:44.0) Gecko/20100101 F
11 942 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) lik
12 848 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 F
13 832 1.53% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.
14 832 1.53% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_2_1 like Mac OS X) Apple
15 758 1.40% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_3) AppleWebKit/6

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2016

Top 30 von 30 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 24041 44.29% 22441 51.17% 465727 47.43% Schweiz
2 12304 22.67% 8712 19.87% 136171 13.87% Unbekannte Adressen
3 7361 13.56% 4258 9.71% 53889 5.49% Deutschland
4 5944 10.95% 5256 11.99% 220741 22.48% Firmen (COM)
5 3863 7.12% 3577 8.16% 95868 9.76% Netzwerke (NET)
6 130 0.24% 118 0.27% 1755 0.18% Russische Foederation
7 116 0.21% 115 0.26% 1757 0.18% Niederlande
8 110 0.20% 75 0.17% 814 0.08% Grossbritannien
9 100 0.18% 98 0.22% 637 0.06% Sao Tome und Principe
10 62 0.11% 62 0.14% 769 0.08% Oesterreich
11 62 0.11% 61 0.14% 892 0.09% Ungarn
12 59 0.11% 44 0.10% 941 0.10% Organisationen (ORG)
13 54 0.10% 53 0.12% 711 0.07% Norwegen
14 22 0.04% 22 0.05% 413 0.04% China
15 15 0.03% 15 0.03% 455 0.05% Polen
16 5 0.01% 5 0.01% 91 0.01% Moldawien
17 5 0.01% 5 0.01% 91 0.01% Slowakei
18 5 0.01% 1 0.00% 6 0.00% Ukraine
19 4 0.01% 2 0.00% 43 0.00% Seychellen
20 3 0.01% 1 0.00% 19 0.00% Tschechien
21 2 0.00% 2 0.00% 38 0.00% Luxemburg
22 2 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Taiwan
23 1 0.00% 1 0.00% 18 0.00% Bulgarien
24 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brasilien
25 1 0.00% 1 0.00% 18 0.00% Spanien
26 1 0.00% 1 0.00% 18 0.00% Griechenland
27 1 0.00% 1 0.00% 18 0.00% Kroatien (Hrvatska)
28 1 0.00% 1 0.00% 18 0.00% Italien
29 1 0.00% 1 0.00% 15 0.00% Japan
30 1 0.00% 1 0.00% 21 0.00% Schweden


Generated by Webalizer Version 2.01